Saturday, June 22, 2013

TUN OVA Riddim - Full Album

"Download TUN OVA Riddim"

TUN OVA RIDDIM [FULL PROMO] – BIRCHILL RECORDS

01 â€" KONSHENS â€" SHOW YOURSELF
02 â€" MR G â€" CLEAN & OUT
03 â€" RDX â€" THE BRUK OUT SONG
04 â€" TANYA CARTER â€" MR DJ BOY
05 â€" T.O.K â€" SHUUB OUT (RAW)
07 â€" VERSHON â€" BOOM (RAW)
09 â€" VOICEMAIL â€" GAL DEM READY NOW
10 â€" BIRCHILL MUSIC â€" TUN OVA RIDDIM VERSION

DOWNLOAD


:: MP3 download is for promotional use only !


No comments: